ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΎ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Προωθητικό video για εξεύρεση χορηγίας με σκοπό τη δωρεάν διανομή καινοτόμου μπάλας και σε τυφλά παιδιά αλλά και υλοποίηση πρότυπου εκπαιδευτικού προγράμματος σε όλα τα σχολεία

Multimedia proposal to Foundations in Greek language, for Co-funding focus on educational program in all schools and distributing for free mini blind foot BALLS